B.Cebu

08 September, 2023
Үүнд:
For students : 2023/09/01 - 2023/12/31 дотор бүртгүүлэн суралцах оюутнуудад
10% -ийн хөнгөлөлт + 4 weeк тутамд 200$-ийн /every 4 week / хямдралыг хамтад нь
зарласан байна.
For Agency : Дээрх хугацаанд оюутан бүртгэвэл 4 week тутамд 100$ нэмэлт
урамшуулалтай . 
Дээшлэх