Тоо баримт

ХЭЛНИЙ СУРГАЛТ

Хэлний сургалтын 1 сарын төлбөр дунджаар 1,250 канад доллар буюу ~2.7 сая төгрөг

КОЛЛЕЖ ТӨЛБӨР

Их сургуулийн төлбөр 1 жил нь жигнэсэн дунджаар ~16,000 канад доллар буюу ~35 сая төг

БАЙРНЫ ЗАРДАЛ

Дотуур байр, түрээсийн байр зэрэг хямд байрнуудын дундаж 500 CAD буюу ~1.1 сая төг

АМЬДРАХ ЗАРДАЛ

Тухайн оюутны хувьд 1 жилийн амьдрах зардал 10,000 канад доллар буюу ~22 сая төг

Хэлний сургуулиуд

Канад дахь шилдэг сургуулиуд

сэтгэгдлүүд

Канадад сурсан оюутнуудын сэтгэгдэл