Сургуулийн тухай
Байрны сонголт
Үнийн санал
Брошур үзэх
Сургалтууд
 
Мальта » Сургалтууд
Сургалтууд
Манай хөтөлбөрүүд нь Европын Зөвлөлөөс баталсан Европын үндсэн хэл сурах болон багшлах бүтэцийн дагуу байдаг. Хөтөлбөр нь нийт 6 түвшинтэй бөгөөд Анхан шатнаас-Гүнзгий шат хүртэл байна. Түвшин болгон хэлний мэдлэгийг хөгжүүлэх, сайжруулах хөтөлбөрүүдийг санал болгодог. Clubclass ийн бүх хөтөлбөрүүд нь оюутнуудын хүсэл сонирхолд нийцэхүйц, тэднийг зоригжуулах, мөн өөртэй итгэлтэйгээр ярьдаг болоход анхаардаг. Эдгээр нэгдэл нь оюутнуудад илүү хурдан үр дүнтэй харилцаан дээр мөн дадлага хийх боломжуудыг олгодог. Хичээлийг өндөр туршлагатай мөн мэргэжлийн багш нар хамгийн сүүлийн үеийн боловсролын материалыг ашиглан заадаг. Хөтөлбөрийг эхлүүлэхдээ түвшин тогтоох шалгалтыг өгнө. Энэ шалгалт нь таны ярих, сонсох, унших болон бичих чадварыг шалгана. Сургуулийн захирал үргэлж хөтөлбөртэй холбоотой дэмжлэг болон зөвөлгөөг өгөхөд нээлттэй байна. Хөтөлбөрийг дуусгасны дараа таны ирц болон бүрэн дуусгасан түвшинээр сертифетакыг олгоно.

Насанд хүрэгчидийн анги - Ерөнхий Англи хэл [GES] -Стандарт анги
 • 7 хоногт - 20  удаагийн хичээл / 15 цаг /
 • Нэг ангид дундажаар 8 оюутан (ихдээ 12)
 • Насны доод хязгаар 18
 • Хөтөлбөр хамгийн багадаа 1 долоо хоног
 • Элсэлтийг Даваа гариг бүр 
Энэ сургалт нь Англи хэлийг ажил, хичээл эсхүл аялалд өргөн хэрэглэдэг хүмүүст туршлагатай багш нар хичээл заах болно. Хичээлд сургалтын сурах бичиг болон тухайн оюутаны үндсэн 4 ур чадварыг илүү үр дүнтэй, дадлага хийх зорилгоор хэрэгцээт нэмэгдэл материалуудыг ашиглана. Хөтөлбөрийн зорилго нь оюутан Англи хэлээр хэсэгчилсэн харилцаанд чөлөөтэй болон өөртөө итгэлтэйгээр харилцдаг болоход оршино. 

Хичээлийн цагийн хуваарь 


Даваа

Мягмар

Лхагва

Пүрэв

Баасан

Хичээл 1

45минут

Дүрмийн давтлага

Дуудлагын хичээл

Англи хэлний хэрэглээ

Дүрд хувирах

Дүрэм

Хичээл 2

45минут

Дүрмийн хичээл

Сонсголын хичээл

Дүрмийн төвлөрөлт

Бичиг

Дүрмийн тоглоом

Завсарлагаа 30минут

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Хичээл 3

45минут

Уншлагын хичээл

Бичиг

Уншлагын хичээл

Сонсголын хичээл

Ярианы дадлага

Хичээл 4

45минут

Үгсний санг баяжуулах

Ярианы дадлага

Дуудлагын хичээл

Ангийн хэлэлцүүлэг

Үгсийн санг баяжуулах

Хэрвээ шаардлагатай гэж үзвэл сургууль хичээлийн цагийг мөн хөтөлбөрийг өөрчилнө.

Ерөнхий Англи хэл [GESM] - Стандарт жижиг групп
 • 7 хоногт - 20 удаагийн хичээл / 15 цаг /
 • Нэг ангид дундажаар 4 оюутан (ихдээ 6)
 • Насны доод хязгаар 18
 • Хөтөлбөр хамгийн багадаа 1 долоо хоног
 • Элсэлтийг Даваа гариг бүр
 • Англи хэлний түвшин- Intermediate - Advanced байх

Цөөн оюутны бүрдүүлэхүүнтэй, багш оюутанд илүү анхаарал тавих ба сургалтын процесс түргэвчилсэн байна. Хөтөлбөрт ярих, сонсох, дуудлага засах, үгсийн санг баяжуулах, бичих болон дүрмийн хичээлүүд орно. Энэ сургалтын зорилго нь бүх нөхцөлд Англи хэлний дүрэм болон ярианы чавдарыг хөгжүүлэхэд оршдог. Ур чадваруудыг хөгжүүлэн оюутнуудыг илүү үр нөлөөтэй илтгэгч болгоно.
Хичээлийн цагийн хуваарьДаваа

Мягмар

Лхагва

Пүрэв

Баасан

Хичээл 1

45минут

Дүрмийн давтлага

Дуудлагын хичээл

Англи хэлний хэрэглээ

Дүрд хувирах

Дүрэм

Хичээл 2

45минут

Дүрмийн хичээл

Сонсголын хичээл

Дүрмийн төвлөрөлт

Бичиг

Дүрмийн тоглоом

Завсарлагаа 30минут

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Хичээл 3

45минут

Уншлагын хичээл

Бичиг

Уншлагын хичээл

Сонсголын хичээл

Ярианы дадлага

Хичээл 4

45минут

Үгсний санг баяжуулах

Ярианы дадлага

Дуудлагын хичээл

Ангийн хэлэлцүүлэг

Үгсийн санг баяжуулах

Хэрвээ шаардлагатай гэж үзвэл сургууль хичээлийн цагийг мөн хөтөлбөрийг өөрчилнө.


Ерөнхий Англи хэл [GEI] - Эрчимжүүлсэн анги
 • 7 хоногт - 20 удаагийн хичээл / 22½ цаг /
 • Нэг ангид дундажаар 8 оюутан (ихдээ 12)
 • Насны доод хязгаар 18
 • Хөтөлбөр хамгийн багадаа 1 долоо хоног
 • Англи хэлний түвшин-Beginner to Advanced байх
Оюутнууд Стандарт хөтөлбөртэй нэгдсэнээр хэлний ур чадвараа нэмэгдүүлэхэд тус болно. Эрчимжүүлсэн сургалт нь ярианы чадварыг илүү сайжруулах, аль тал дээр илүү төвлөрөх, оюутаныг өөрийн ур чадвараар бүх төрлийн сэдвээр хэлэлцүүлэг хийх боломжийг олгодог. Зорилго нь оюутнуудыг бусадтай харилцахад туслах мөн Англи хэлээр өөртэй итгэлтэйгээр түгдрэлгүй ярьж сургахад оршино.


Хичээлийн цагийн хуваарьДаваа

Мягмар

Лхагва

Пүрэв

Баасан

Хичээл 1

45минут

Дүрмийн давтлага

Дуудлагын хичээл

Англи хэлний хэрэглээ

Дүрд хувирах

Дүрэм

Хичээл 2

45минут

Дүрмийн хичээл

Сонсголын хичээл

Дүрмийн төвлөрөлт

Бичиг

Дүрмийн тоглоом

Завсарлагаа 30минут

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Хичээл 3

45минут

Уншлагын хичээл

Бичиг

Уншлагын хичээл

Сонсголын хичээл

Ярианы дадлага

Хичээл 4

45минут

Үгсийн санг баяжуулах

Ярианы дадлага

Дуудлагын хичээл

Ангийн хэлэлцүүлэг

Үгсийн санг баяжуулах

Завсарлагаа 30минут

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Хичээл 5

45минут

Дуудлага болон аялга

Хэлэлцүүлэг

Акцент болон аялга

Үгсийн санг баяжуулах

Цэг тэмдэглэл

Хичээл 6

45минут

Түгдрэлгүй ярих хичээл

Дүрд хувирах

Түгдрэлгүй ярих хичээл

Дүрд хувирах

Ангийн хэлэлцүүлэг


Хэрвээ шаардлагатай гэж үзвэл сургууль хичээлийн цагийг мөн хөтөлбөрийг өөрчилнө.

 
Ерөнхий Англи хэл  [GEIM] - Эрчимжүүлсэн жижиг групп
 • 7 хоногт - 30  удаагийн хичээл / 22½ цаг /
 • Нэг ангид дундажаар 4 оюутан (ихдээ 6)
 • Насны доод хязгаар 18
 • Хөтөлбөр хамгийн багадаа 1 долоо хоног
 • Англи хэлний түвшин- Intermediate - Advanced байх 
Эрчимжүүлсэн анги нь Ерөнхий Англи хэлийг жижиг группээр,  анги дах оюутны оролцоог нэмэгдүүлэх мөн харилцан ярилцах боломжийг илүү олгодог. Хичээл нь яриа, сонсгол, дуудлага, унших, үгсийн санг баяжуулах, бичиг болон дүрмийн хичээлүүд орно. Түгдрэлгүй ярих хичээл нь ярианы чавдарыг хөгжүүлэх мөн Англи хэлийг өдөр тутмын амьдралдаа чөлөөтэй ашигладаг болгоход оршино.  


Хичээлийн цагийн хуваарьДаваа

Мягмар

Лхагва

Пүрэв

Баасан

Хичээл 1

45минут

Дүрмийн давтлага

Дуудлагын хичээл

Англи хэлний хэрэглээ

Дүрд хувирах

Дүрэм

Хичээл 2

45минут

Дүрмийн хичээл

Сонсголын хичээл

Дүрмийн төвлөрөлт

Бичиг

Дүрмийн тоглоом

Завсарлагаа 30минут

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Хичээл 3

45минут

Уншлагын хичээл

Бичиг

Уншлагын хичээл

Сонсголын хичээл

Ярианы дадлага

Хичээл 4

45минут

Үгсийн санг баяжуулах

Ярианы дадлага

Дуудлагын хичээл

Ангийн хэлэлцүүлэг

Үгсийн санг баяжуулах

Завсарлагаа 30минут

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Хичээл 5

45минут

Дуудлага болон аялга

Хэлэлцүүлэг

Акцент болон аялга

Үгсийн санг баяжуулах

Цэг тэмдэглэл

Хичээл 6

45минут

Түгдрэлгүй ярих хичээл

Дүрд хувирах

Түгдрэлгүй ярих хичээл

Дүрд хувирах

Ангийн хэлэлцүүлэг


Хэрвээ шаардлагатай гэж үзвэл сургууль хичээлийн цагийг мөн хөтөлбөрийг өөрчилнө.

Нэгдсэн хөтөлбөр [CCS] - Стандарт
 • 7 хоногт - 30 удаагийн хичээл / 22½ цаг /
 • 10 удаагийн хичээл- Ганцаарчилсан, 20 удаагийн хичээл - Танхимийн сургалт нэг ангид дундажаар 8 оюутан (ихдээ 12)
 • Насны доод хязгаар 18
 • Хөтөлбөр хамгийн багадаа 1 долоо хоног
 • Англи хэлний түвшин- Beginner - Advanced байх
Энэ сургалт нь нилээн уян хатан бөгөөд групп сургалт+ганцаарчилсан хичээлийн хамт орно. Групп сургалтаар оюутан ижил түвшиний оюутнуудын хамт ерөнхий англи хэлний ур чадвараа сайжруулна. Ганцаарчилсан хичээлээр тодорхой дадал, мэргэжлийн чиглэлээр бие даан хэрэгцээт зүйлүүдийг судлана. Энэ нэгдсэн хөтөлбөр нь хурдасгасан процесстой ба түдрэлгүй, цэгтэй ярих мөн Англи хэл дээр бичих чадварыг сайжруулна.


Хичээлийн цагийн хуваарьДаваа

Мягмар

Лхагва

Пүрэв

Баасан

Хичээл 1

45минут

Дүрмийн давтлага

Дуудлагын хичээл

Англи хэлний хэрэглээ

Дүрд хувирах

Дүрэм

Хичээл 2

45минут

Дүрмийн хичээл

Сонсголын хичээл

Дүрмийн төвлөрөлт

Бичиг

Дүрмийн тоглоом

Завсарлагаа 30минут

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Хичээл 3

45минут

Уншлагын хичээл

Бичиг

Уншлагын хичээл

Сонсголын хичээл

Ярианы дадлага

Хичээл 4

45минут

Үгсийн санг баяжуулах

Ярианы дадлага

Дуудлагын хичээл

Ангийн хэлэлцүүлэг

Үгсийн санг баяжуулах

Завсарлагаа 30минут

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Хичээл 5

45минут

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Хичээл 6

45минут

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл


Хэрвээ шаардлагатай гэж үзвэл сургууль хичээлийн цагийг мөн хөтөлбөрийг өөрчилнө.


Нэгдсэн хөтөлбөр [CCSM] - Стандарт жижиг групп 
 • 7 хоногт - 30  удаагийн хичээл / 22½ цаг /
 • 10 удаагийн хичээл- Ганцаарчилсан, 20 удаагийн хичээл - Танхимийн сургалт нэг ангид дундажаар 4 оюутан (ихдээ 6)
 • Насны доод хязгаар 18
 • Хөтөлбөр хамгийн багадаа 1 долоо хоног
 • Англи хэлний түвшин- Intermediate - Advanced байх 
Энэ хөтөлбөр нь жижиг групп+ганцаарчилсан хичээлтэй.Танхимийн сургалтаар багш оюутанд илүү анхаарал тавих боломжтой бол ганцаарчилсан ангид оюутанд нарийвчилан хэрэгцээт зүйлс дээр илүү анхаарал хандуулна. Оюутны тоо цөөн тул нэгдсэн хичээлийн процесс хурдан явагдах ба Англи хэл дээр түгдрэлгүй мөн цэгцтэй ярьж, бичиж сурна.

Хичээлийн цагийн хуваарь


 

Даваа

Мягмар

Лхагва

Пүрэв

Баасан

Хичээл 1

45минут

Дүрмийн давтлага

Дуудлагын хичээл

Англи хэлний хэрэглээ

Дүрд хувирах

Дүрэм

Хичээл 2

45минут

Дүрмийн хичээл

Сонсголын хичээл

Дүрмийн төвлөрөлт

Бичиг

Дүрмийн тоглоом

Завсарлагаа 30минут

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Хичээл 3

45минут

Уншлагын хичээл

Бичиг

Уншлагын хичээл

Сонсголын хичээл

Ярианы дадлага

Хичээл 4

45минут

Үгсийн санг баяжуулах

Ярианы дадлага

Дуудлагын хичээл

Ангийн хэлэлцүүлэг

Үгсийн санг баяжуулах

Завсарлагаа 30минут

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Хичээл 5

45минут

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Хичээл 6

45минут

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл


Хэрвээ шаардлагатай гэж үзвэл сургууль хичээлийн цагийг мөн хөтөлбөрийг өөрчилнө.

Нэгдсэн хөтөлбөр [CCI] - Эрчимжүүлсэн
 • 7 хоногт - 30 удаагийн хичээл / 22½ цаг /
 • 20 удаагийн хичээл- Ганцаарчилан хичээл,10 удаагийн хичээл - Танхимийн сургалт нэг ангид дундажаар 8 оюутан (ихдээ 12)
 • Насны доод хязгаар 18
 • Хөтөлбөр хамгийн багадаа 1 долоо хоног
 • Англи хэлний түвшин- Beginner - Advanced байх
Энэ анги нь эрчимжүүлсэн бөгөөд ганцаарчилсан олон цагийн хичээл болон ярианы хичээл танхимын сургалтын хамт орно. Багш, оюутан хоорондоо илүү олон цагаар шууд харилцан оюутанд шаардлагтай байгаа сул тал дээр илүү үр дүнтэй сургахад оршино. Энэ нэгдсэн сургалт нь ярианы тал дээр голлон хичээллэж оюутныг түгдрэлгүйгээр ярих болон Англи хэлний хэрэглээгээ цэгцтэйгээр хэрэглэдэг болох боломжийг олгоно.


Хичээлийн цагийн хуваарьДаваа

Мягмар

Лхагва

Пүрэв

Баасан

Хичээл 1

45минут

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Хичээл 2

45минут

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Завсарлагаа 30минут

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Хичээл 3

45минут

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Хичээл 4

45минут

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Завсарлагаа 30минут

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Хичээл 5

45минут

Дуудлага болон аялга

Хэлэлцүүлэг

Цэг тэмдэглэл болон аялга

Үгсийy санг баяжуулах

Дуудлага

Хичээл 6

45минут

Ярианы дадлага

Дүрд хувирах

Ярианы дадлага

Дүрд хувирах

Ангийн хэлэлцүүлэг


Хэрвээ шаардлагатай гэж үзвэл сургууль хичээлийн цагийг мөн хөтөлбөрийг өөрчилнө.


Ерөнхий Англи хэл [GEPP20] - Ганцаарчилсан анги 20 
 • 7 хоногт - 20  удаагийн хичээл / 15 цаг /
 • 20 удаагийн хичээл- Ганцаарчилан хичээл
 • Насны доод хязгаар 18
 • Хөтөлбөр хамгийн багадаа 1 долоо хоног
 • Англи хэлний түвшин-  Beginner - Advanced байх 
Энэ эрчимжүүлсэн сургалт нь 100 хувь чухал шаардлагатай болон онцгойлон хэрэгцээтэй байгаа Англи хэлний ур чадварыг сайжруулахад оршино. Энэ сургалт нь маш уян хатан бөгөөд хувийн сургалт тул оюутан маш хурданаар түгдрэлгүйгээр ярих болон Англи хэлний хэрэглээгээ цэгцтэйгээр хэрэглэдэг болох зорилгыг тань биелүүлнэ. 

Хичээлийн цагийн хуваарь


 

Даваа

Мягмар

Лхагва

Пүрэв

Баасан

Хичээл 1

45минут

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Хичээл 2

45минут

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Завсарлагаа 30минут

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Хичээл 3

45минут

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Хичээл 4

45минут

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги


Хэрвээ шаардлагатай гэж үзвэл сургууль хичээлийн цагийг мөн хөтөлбөрийг өөрчилнө.


Ерөнхий Англи хэл -Ганцаарчилсан анги 30 [GEPP30]
 • 7 хоногт - 30 удаагийн хичээл /22½ цаг /
 • 30 удаагийн хичээл- Ганцаарчилсан хичээл
 • Насны доод хязгаар 18
 • Хөтөлбөр хамгийн багадаа 1 долоо хоног
 • Англи хэлний түвшин- Beginner - Advanced байх
Энэ эрчимжүүлсэн сургалт нь 100 хувь чухал шаардлагатай болон онцгойлон хэрэгцээтэй байгаа Англи хэлний ур чадварыг сайжруулахад оршино. Энэ сургалт нь маш уян хатан бөгөөд хувийн сургалт тул оюутан маш хурданаар түгдрэлгүйгээр ярих болон Англи хэлний хэрэглээгээ цэгцтэйгээр хэрэглэдэг болох зорилгыг тань биелүүлнэ.
Хичээлийн цагийн хуваарь
 

Даваа

Мягмар

Лхагва

Пүрэв

Баасан

Хичээл 1

45минут

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Хичээл 2

45минут

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Завсарлагаа 30минут

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Хичээл 3

45минут

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Хичээл 4

45минут

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Завсарлагаа 30минут

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Хичээл 5

45минут

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Хичээл 6

45минут

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Хэрвээ шаардлагатай гэж үзвэл сургууль хичээлийн цагийг мөн хөтөлбөрийг өөрчилнө.


2 хүнтэй анги [TTO20]- 20 хичээл
 • 7 хоногт - 20 удаагийн хичээл /15 цаг /
 • 20 удаагийн хичээл-2 хүн
 • Насны доод хязгаар 18
 • Хөтөлбөр хамгийн багадаа 1 долоо хоног
 • Англи хэлний түвшин- Beginner - Advanced байх
Хамтдаа аялаж байгаа хүмүүст эрчимжүүлсэн хэлбэрээр Англи хэлний хэрэгцээнд тохирсон сургалт ба оюутнуудад хувийн анхаарал мөн Англи хэлний хэрэгцээт мэдлэгээ олж авахад туслана.


Хичээлийн цагийн хуваарь


 

Даваа

Мягмар

Лхагва

Пүрэв

Баасан

Хичээл 1

45минут

2 хүнтэй  анги

2 хүнтэй  анги

2 хүнтэй  анги

2 хүнтэй  анги

2 хүнтэй  анги

Хичээл 2

45минут

2 хүнтэй  анги

2 хүнтэй  анги

2 хүнтэй  анги

2 хүнтэй  анги

2 хүнтэй  анги

Завсарлагаа 30минут

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Хичээл 3

45минут

2 хүнтэй  анги

2 хүнтэй  анги

2 хүнтэй  анги

2 хүнтэй  анги

2 хүнтэй  анги

Хичээл 4

45минут

2 хүнтэй  анги

2 хүнтэй  анги

2 хүнтэй  анги

2 хүнтэй  анги

2 хүнтэй  анги


Хэрвээ шаардлагатай гэж үзвэл сургууль хичээлийн цагийг мөн хөтөлбөрийг өөрчилнө.


2 хүнтэй анги [TTO30] - 30 хичээл
 • 7 хоногт - 30 удаагийн хичээл /22½ цаг /
 • 30 удаагийн хичээл- 2 хүн
 • Насны доод хязгаар 18
 • Хөтөлбөр хамгийн багадаа 1 долоо хоног
 • Англи хэлний түвшин- Beginner - Advanced байх
Хамтдаа аялаж байгаа хүмүүст эрчимжүүлсэн хэлбэрээр Англи хэлний хэрэгцээнд тохирсон сургалт ба оюутнуудад хувийн анхаарал мөн Англи хэлний хэрэгцээт мэдлэгээ олж авахад туслана.
Хичээлийн цагийн хуваарь


 

Даваа

Мягмар

Лхагва

Пүрэв

Баасан

Хичээл 1

45минут

2 хүнтэй  анги

2 хүнтэй  анги

2 хүнтэй  анги

2 хүнтэй  анги

2 хүнтэй  анги

Хичээл 2

45минут

2 хүнтэй  анги

2 хүнтэй  анги

2 хүнтэй  анги

2 хүнтэй  анги

2 хүнтэй  анги

Завсарлагаа 30минут

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Хичээл 3

45минут

2 хүнтэй  анги

2 хүнтэй  анги

2 хүнтэй  анги

2 хүнтэй  анги

2 хүнтэй  анги

Хичээл 4

45минут

2 хүнтэй  анги

2 хүнтэй  анги

2 хүнтэй  анги

2 хүнтэй  анги

2 хүнтэй  анги

Завсарлагаа 30минут

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Хичээл 5

45минут

2 хүнтэй  анги

2 хүнтэй  анги

2 хүнтэй  анги

2 хүнтэй  анги

2 хүнтэй  анги

Хичээл 6

45минут

2 хүнтэй  анги

2 хүнтэй  анги

2 хүнтэй  анги

2 хүнтэй  анги

2 хүнтэй  анги


Хэрвээ шаардлагатай гэж үзвэл сургууль хичээлийн цагийг мөн хөтөлбөрийг өөрчилнө.
Бүтэн сургалт [FI20] - 20 хичээл
 • 7 хоногт - 20 удаагийн хичээл /15 цаг /
 • 20 удаагийн хичээл- Ганцаарчилсан
 • Байрлаж байгаа байр эсхүл багшийн гэрт хичээллэнэ
 • Насны доод хязгаар 18
 • Хөтөлбөр хамгийн багадаа 1 долоо хоног
 • Англи хэлний түвшин- Beginner - Advanced байх
Энэ хөтөлбөр нь оюутан хаана ч амьдарч байсан өөрийн байрлаж байгаа байрандаа эсвэл багшийн гэрт сурах боломжтой. Ганцаарчилсан сургалтанд Англи хэлний хэрэгцээт мэдлэгээ олж авах боломжтой.

Хичээлийн цагийн хуваарь


 

Даваа

Мягмар

Лхагва

Пүрэв

Баасан

Хичээл 1

45минут

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Хичээл 2

45минут

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Завсарлагаа 30минут

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Хичээл 3

45минут

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Хичээл 4

45минут

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги


Хэрвээ шаардлагатай гэж үзвэл сургууль хичээлийн цагийг мөн хөтөлбөрийг өөрчилнө.


Бүтэн сургалт [FI30] - 30 хичээл
 • 7 хоногт - 20 удаагийн хичээл /22½ цаг /
 • 30 удаагийн хичээл- Ганцаарчилсан анги
 • Байрлаж байгаа байр эсхүл багшийн гэрт хичээллэнэ
 • Насны доод хязгаар 18
 • Хөтөлбөр хамгийн багадаа 1 долоо хоног
 • Англи хэлний түвшин- Beginner - Advanced байх
Энэ хөтөлбөр нь оюутан хаана ч амьдарч байсан өөрийн байрлаж байгаа байрандаа эсвэл багшийн гэрт сурах боломжтой. Ганцаарчилсан сургалтанд Англи хэлний хэрэгцээт мэдлэгээ олж авах боломжтой.


Хичээлийн цагийн хуваарь


 

Даваа

Мягмар

Лхагва

Пүрэв

Баасан

Хичээл 1

45минут

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Хичээл 2

45минут

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Завсарлагаа 30минут

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Хичээл 3

45минут

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Хичээл 4

45минут

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Завсарлагаа 30минут

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Хичээл 5

45минут

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Хичээл 6

45минут

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги


Хэрвээ шаардлагатай гэж үзвэл сургууль хичээлийн цагийг мөн хөтөлбөрийг өөрчилнө.

Бизнесийн Англи хэл [BES] - Стандарт
 • 7 хоногт - 20 удаагийн хичээл /15 цаг /
 • Эхлэх хугацаа Даваа гариг бүр
 • Нэг ангид дундажаар 4 оюутан (ихдээ 6)
 • Насны доод хязгаар 18
 • Хөтөлбөр хамгийн багадаа 1 долоо хоног
 • Англи хэлний түвшин- Intermediate - Advanced байх


Бизнесийн Англи хэл [BEI] - Эрчимжүүлсэн
 • 7 хоногт - 30 удаагийн хичээл /22½ цаг /
 • Эхлэх хугацаа Даваа гариг бүр
 • Нэг ангид дундажаар 20 хичээл 4 оюутанд (ихдээ 6) , 10 хичээл 8 оюутанд /ихдээ 12/
 • Насны доод хязгаар 18
 • Хөтөлбөр хамгийн багадаа 1 долоо хоног
 • Англи хэлний түвшин- Intermediate - Advanced байх
Энэ сургалтын зорилго нь Бизнесийн Англи хэлний ур чадвараа сайжруулах шаардлагатай байгаа хүнд тохиромжтой. Сэдэвүүд: Бизнесийн Англи хэлний хэллэгүүд мөн илтгэл тавих, бизнесийн харилцааг бичих, хэлэлцээ байгуулах, утсаар ярих ур чадвар болон бизнесийн төлөвлөгөө гаргах. Ерөнхий хичээлүүд нь таны харилцах ур чадварыг дадлагажуулна.


Хичээлийн цагийн хуваарь


 

Даваа

Мягмар

Лхагва

Пүрэв

Баасан

Хичээл 1

45 минут


Хичээл 2

45 минут

Ерөнхий  Бизнесийн мэргэжлийн үг хэллэг

Эдийн засгийн асуудлууд

Борлуулалт&маркетинг стратегүүд

Глобалчилал

Бизнесийн ёс зүй

Завсарлагаа 30 минут

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Хичээл 3

45 минут


Хичээл 4

45 минут

Утсаар ярих ур чадвар

Тайлан &захидал бичих

Илтгэх ур чадвар

Дэлхийн санхүү

Хэлэлцээ хийх стратеги

Завсарлагаа 30 минут

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Хичээл 5

45 минут

Дуудлага&

Аялга

Хэлэлцүүлэг

Өргөлт&

Аялга

Үгсийн сан баяжуулах

Дуудлага

Хичээл 6

45 минут

Түгдрэлгүй ярих дасгал

Дүрд хувирах

Түгдрэлгүй ярих дасгал

Дүрд хувирах

Ангийн хэлэлцүүлэг


Хэрвээ шаардлагатай гэж үзвэл сургууль хичээлийн цагийг мөн хөтөлбөрийг өөрчилнө. Маагадгүй өглөө, эсвэл өдөр байна.

Бизнесийн Англи хэл [BEC] - Нэгдсэн хөтөлбөр
 • 7 хоногт - 30 удаагийн хичээл /22½ цаг /
 • Эхлэх хугацаа Даваа гариг бүр
 • Нэг ангид дундажаар 20 хичээл 4 оюутанд (ихдээ 6) , 10 хичээл ганцаарчилсан
 • Насны доод хязгаар 18
 • Хөтөлбөр хамгийн багадаа 1 долоо хоног
 • Англи хэлний түвшин- Intermediate - Advanced байх
Энэ сургалт нь маш уян хатан бөгөөд Бизнесийн Англи хэлний хичээл группээр мөн ганцаарчилан орно. Та өөрийн Бизнесийн Англи хэлний мэдлэгээ групп сургалтаар бүхэлд нь сайжруулах ба ганцаарчилсан сургалтаар бие даасан хэрэгцээт зүйс дээр төвлөрнө. Энэ нэгдсэн анги нь Бизнесийн Англи хэлнийг хурдацтай сайжрахад тусална.
Хичээлийн цагийн хуваарь


 

Даваа

Мягмар

Лхагва

Пүрэв

Баасан

Хичээл 1

45 минут


Хичээл 2

45 минут

Ерөнхий  Бизнесийн мэргэжлийн үг хэллэг

Эдийн засгийн асуудлууд

Борлуулалт&маркетинг стратегүүд

Глобалчилал

Бизнесийн ёс зүй

Завсарлагаа 30 минут

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Хичээл 3

45 минут


Хичээл 4

45 минут

Утсаар ярих ур чадвар

Тайлан &захидал бичих

Илтгэх ур чадвар

Дэлхийн санхүү

Хэлэлцээ хийх стратеги

Завсарлагаа 30 минут

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Хичээл 5

45 минут

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Хичээл 6

45 минут

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги


Хэрвээ шаардлагатай гэж үзвэл сургууль хичээлийн цагийг мөн хөтөлбөрийг өөрчилнө. Маагадгүй өглөө, эсвэл өдөр байна.


Бизнес/Мэргэжлийн Англи хэл [BEPP20] - Ганцаарчилсан анги 20
 • 7 хоногт - 20 удаагийн хичээл /15 цаг /
 • Эхлэх хугацаа Даваа гариг бүр
 • Ганцаарчилсан анги
 • Насны доод хязгаар 18
 • Хөтөлбөр хамгийн багадаа 1 долоо хоног
 • Англи хэлний түвшин- Beginner - Advanced байх
Манай хамгийн эрчимжүүлсэн Бизнесийн Англи хэлний сургалт нь оюутан багшийн шууд оролцоотойгоор хамгийн үр дүнтэй байдлаар бизнесийн орчинд хэрэглэх шаардлагатай ур чадварыг хөгжүүлэхэд туслах зорилготой юм. Clubclass сургуулийн Бизнесийн Англи хэлний багш нар нь мэргэжлийн багш нар ба таны шаардлагад нийцсэн хичээлүүдийг төлөвлөнө.
Хичээлийн цагийн хуваарь

 

Даваа

Мягмар

Лхагва

Пүрэв

Баасан

Хичээл 1

45 минут


Хичээл 2

45 минут

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Завсарлагаа 30 минут

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Хичээл 3

45 минут


Хичээл 4

45 минут

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги

Ганцаарчилсан анги


Хэрвээ шаардлагатай гэж үзвэл сургууль хичээлийн цагийг мөн хөтөлбөрийг өөрчилнө. Маагадгүй өглөө, эсвэл өдөр байна.
Бизнес/Мэргэжлийн Англи хэл [BEPP30] - Ганцаарчилсан анги 30
 • 7 хоногт - 20 удаагийн хичээл /22½ цаг /
 • Эхлэх хугацаа Даваа гариг бүр
 • Ганцаарчилсан анги
 • Насны доод хязгаар 18
 • Хөтөлбөр хамгийн багадаа 1 долоо хоног
 • Англи хэлний түвшин- Beginner - Advanced байх
Манай хамгийн эрчимжүүлсэн Бизнесийн Англи хэлний сургалт нь оюутан багшийн шууд оролцоотойгоор хамгийн үр дүнтэй байдлаар бизнесийн орчинд хэрэглэх шаардлагатай ур чадварыг хөгжүүлэхэд туслах зорилготой юм. Clubclass сургуулийн Бизнесийн Англи хэлний багш нар нь мэргэжлийн багш нар ба таны шаардлагад нийцсэн хичээлүүдийг төлөвлөнө.

Хичээлийн цагийн хуваарь


 

Даваа

Мягмар

Лхагва

Пүрэв

Баасан

Хичээл 1

45минут

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Хичээл 2

45минут

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Завсарлагаа 30минут

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Хичээл 3

45минут

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Хичээл 4

45минут

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Завсарлагаа 30минут

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Хичээл 5

45минут

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Хичээл 6

45минут

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл

Ганцаарчилсан хичээл


Хэрвээ шаардлагатай гэж үзвэл сургууль хичээлийн цагийг мөн хөтөлбөрийг өөрчилнө. Маагадгүй өглөө, эсвэл өдөр байна


Шалгалтанд бэлтгэх [EX30] - Кембридж 30
 • 7 хоногт - 20 удаагийн хичээл /22½ цаг /
 • Эхлэх хугацаа Даваа гариг бүр
 • Нэг ангид дундажаар 8 оюутан (ихдээ 12)
 • Насны доод хязгаар 18
 • Хөтөлбөр хамгийн багадаа 4 долоо хоног
 • Англи хэлний түвшин- Intermediate- Advanced байх
Манай шалгалтанд бэлтгэх сургалтанд сурах оюутан Ерөнхий Англи хэлний стандарт сургалтанд суралцах ба энэ сургалтаар Англи хэлний Ерөнхий түвшин болох унших, бичих, сонсох, ярих, дүрэм болон үгсийн санг сайжруулна. 10 удаагийн шалгалтанд бэлтгэх хичээл нь шалгалтыг амжилттай өгөх шаардлагатай ур чадвар дээр анхаарал хандуулах болно. Туршилтын тестүүд нь ахиц дэвшлийг хянах болон гол сул талыг судлана.


Хичээлийн цагийн хуваарь


 

Даваа

Мягмар

Лхагва

Пүрэв

Баасан

Хичээл 1

45минут

Дүрмийн давтлага

Дуудлагын үйл/а

Англи хэлний хэрэглээ

Дүрд хувирах

Дүрэм

Хичээл 2

45минут

Дүрмийн үйл/а

Сонсголын хичээл

Дүрмийн фокус

Бичиг

Дүрмийн тоглоом

Завсарлагаа 30минут

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Хичээл 3

45минут

Унших хичээл

Бичиг

Унших хичээл

Сонсголын хичээл

Түгдрэлгүй ярих дасгал

Хичээл 4

45минут

Үгсийн санг хөгжүүлэх

Түгдрэлгүй ярих дасгал

Дуудлагын дасгал

Ангийн хэлэлцүүлэг

Үгсийн санг хөгжүүлэх

Завсарлагаа 30минут

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Хичээл 5

45минут

Олон удаагийн уншлага

Албан ёсны захиа бичих

Сонсгол

Завсартай текст унших

Ганцаарчилсан урт яриа хийх

Хичээл 6

45минут

Олон сонголттой асуултууд

Алдааг засах

Өгүүлбэрийн гүйцэтгэл

Тайлан бичих

Үг бүтээх


Хэрвээ шаардлагатай гэж үзвэл сургууль хичээлийн цагийг мөн хөтөлбөрийг өөрчилнө. Маагадгүй өглөө, эсвэл өдөр байна
Шалгалтанд бэлтгэх [EXT30] - TOEFL 30
 • 7 хоногт - 20 удаагийн хичээл /22½ цаг /
 • Эхлэх хугацаа Даваа гариг бүр Нэг ангид дундажаар 8 оюутан (ихдээ 12)
 • Насны доод хязгаар 18 Хөтөлбөр хамгийн багадаа - 2 долоо хоног
 • Англи хэлний түвшин- Intermediate- Advanced байх
TOEFL-ийн шалгалтанд бэлтгэх курс нь шалгалтанд шаардлагатай ур чадварыг хөгжүүлэхээс гадна оюутны хэлний чадварыг дээшлүүлэх зорилготой юм. Туршлагатай багш нар шалгалтын бүх талаас нь бүрэн гүйцэд, нягт нямбай бэлтгэх ба жинхэнэ шалгалтын нөхцөлөөр практик ярилцлага болон хуулбар шалгалт авна.

Хичээлийн цагийн хуваарь


 

Даваа

Мягмар

Лхагва

Пүрэв

Баасан

Хичээл 1

45минут

Дүрмийн давтлага

Дуудлагын үйл/а

Англи хэлний хэрэглээ

Дүрд хувирах

Дүрэм

Хичээл 2

45минут

Дүрмийн үйл/а

Сонсголын хичээл

Дүрмийн фокус

Бичиг

Дүрмийн тоглоом

Завсарлагаа 30минут

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Хичээл 3

45минут

Унших хичээл

Бичиг

Унших хичээл

Сонсголын хичээл

Түгдрэлгүй ярих дасгал

Хичээл 4

45минут

Үгсийн санг хөгжүүлэх

Түгдрэлгүй ярих дасгал

Дуудлагын дасгал

Ангийн хэлэлцүүлэг

Үгсийн санг хөгжүүлэх

Завсарлагаа 30минут

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Хичээл 5

45минут

Унших, үгсийн сан асуултууд

Дүгнэлт бичих

Яриа

Үзэл бодлоо бичих

Дадлага тест

Хичээл 6

45минут

Үндсэн сэдэвийн асуултуудыг сонсох

Лавлагаа асуултуудыг сонсох

Зорилгын асуултууд

Төгсгөлийн схем сонсох

Дадлага тест


Хэрвээ шаардлагатай гэж үзвэл сургууль хичээлийн цагийг мөн хөтөлбөрийг өөрчилнө. Маагадгүй өглөө, эсвэл өдөр байна.


Шалгалтанд бэлтгэх [EXI30] - IELTS 30
 • 7 хоногт - 20 удаагийн хичээл /22½ цаг /
 • Эхлэх хугацаа Даваа гариг бүр
 • Нэг ангид дундажаар 8 оюутан (ихдээ 12)
 • Насны доод хязгаар 18
 • Хөтөлбөр хамгийн багадаа - 2 долоо хоног
 • Англи хэлний түвшин- Intermediate- Advanced байх
Манай IELTS-ийн шалгалтанд бэлтгэх сургалт долоо хоногт 30 удаагийн хичээлтэй - Ерөнхий англи хэлний хичээл 20 удаа, шалгалтанд бэлтгэх тусгай хичээл 10 удаа. Шалгалтаар ирдэг асуултуу, тодорхой төрлийн асуултнуудад бэлтгэнэ. Оюутнууд Мальтагын төвд болон өөрийн улсын алинд нь ч шалгалтыг өгөх боломжтой.

Хичээлийн цагийн хуваарь


 

Даваа

Мягмар

Лхагва

Пүрэв

Баасан

Хичээл 1

45минут

Дүрмийн давтлага

Дуудлагын үйл/а

Англи хэлний хэрэглээ

Дүрд хувирах

Дүрэм

Хичээл 2

45минут

Дүрмийн үйл/а

Сонсголын хичээл

Дүрмийн фокус

Бичиг

Дүрмийн тоглоом

Завсарлагаа 30минут

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Хичээл 3

45минут

Унших хичээл

Бичиг

Унших хичээл

Сонсголын хичээл

Түгдрэлгүй ярих дасгал

Хичээл 4

45минут

Үгсийн санг хөгжүүлэх

Түгдрэлгүй ярих дасгал

Дуудлагын дасгал

Ангийн хэлэлцүүлэг

Үгсийн санг хөгжүүлэх

Завсарлагаа 30минут

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Завсарлагаа

Хичээл 5

45минут

Бичгийн хандлагуудыг тайлбарлах

Өгүүлбэрээр сонсох

Текст мэдээлэлийг гүйлгэн унших

Ярианы дуудлага

Дадлага тест

Хичээл 6

45минут

Унших

Өөрийгөө тодорхойлон ярих

Харьцуулж бичих

Сонсгол хураангуй бичих

Ярианы харьцуулалт&үнэлж дүгнэх


Хэрвээ шаардлагатай гэж үзвэл сургууль хичээлийн цагийг мөн хөтөлбөрийг өөрчилнө. Маагадгүй өглөө, эсвэл өдөр байна. 
Их Британи
Кейп Таун
Мальта
Сингапур
Фижи